kiem-tra-chat-luong-cong-trinh

Thực hiện công tác kiểm tra, xác định chất lượng công trình theo quy chuẩn hiện hành