chien-luoc-quy-hoach-1

Chuyên gia của TECCO2 đã chủ trì lập các Chiến lược, đề án phát triển ngành và lĩnh vực giao thông vận tải cũng như các quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết của Bộ Giao thông vận tải và các địa phương.