khao-sat-nghien-cuu

TECCO2 trang bị đầy đủ trang thiết bị và nhân lực để có thể thực hiện đầy đủ các công việc khảo sát của dự án, bao gồm: Điều tra, khảo sát giao thông; Khảo sát địa hình, thủy văn; Khảo sát địa chất công trình, mỏ vật liệu và thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý; Điều tra, khảo sát, lấy mẫu phục vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).